skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing Quark-Gluon Interactions with Transverse Polarized Scattering

Slifer, K ; Rondon, O ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J ; Elaasar; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 5, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.101601

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...