skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dysregulation of macrophage development and phenotype in diabetic human macrophages can be rescued by Hoxa3 protein transduction

Alrdahe, Salma ; Al Sadoun, Hadeel ; Torbica, Tanja ; Mckenzie, Edward A ; Bowling, Frank L ; Boulton, Andrew J. M ; Mace, Kimberly A; Frangogiannis, Nikolaos (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0223980 ; PMCID: 6799902 ; PMID: 31626638

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...