skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例 - Borderland Strategy and Layout and Development of Mineral Industry in the Early Qing Dynasty: A Case Study of the Exploitation of Copper and Lead Mines

马琦 ; MA Qi

云南师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Yunnan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2012, Issue 05, pp.134-142

ISSN: 1000-5110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...