skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Linear perturbation theory for tidal streams and the small-scale CDM power spectrum

Bovy, Jo ; Erkal, Denis ; Sanders, Jason; Sanders, Jason (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...