skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein kinase B controls Mycobacterium tuberculosis growth via phosphorylation of the transcriptional regulator Lsr2 at threonine 112

Alqaseer, Kawther ; Turapov, Obolbek ; Barthe, Philippe ; Jagatia, Heena ; De Visch, Angélique ; Roumestand, Christian ; Wegrzyn, Malgorzata ; Bartek, Iona ; Voskuil, Martin ; O'Hare, Helen ; Ajuh, Paul ; Bottrill, Andrew ; Witney, Adam ; Cohen‐Gonsaud, Martin ; Waddell, Simon ; Mukamolova, Galina

Molecular Microbiology, 10 October 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.14398

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...