skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robust Multimodal Cognitive Load Measurement

Chen, Fang ; Zhou, Jianlong ; Wang, Yang ; Yu, Kun ; Arshad, Syed Z ; Khawaji, Ahmad ; Conway, Dan; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319316987 ; ISBN: 3319316982 ; E-ISBN: 9783319317007 ; E-ISBN: 3319317008 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31700-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...