skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Database marketplace 2004: The Information Playground

Tenopir, Carol ; Baker, Gayle ; Robinson, William

Library Journal, May 15, 2004, Vol.129(9), pp.38-42,44-46,48-49

ISSN: 03630277

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...