skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transplanting Supersites of HIV-1 Vulnerability

Zhou, Tongqing ; Zhu, Jiang ; Yang, Yongping ; Gorman, Jason ; Ofek, Gilad ; Srivatsan, Sanjay ; Druz, Aliaksandr ; Lees, Christopher R ; Lu, Gabriel ; Soto, Cinque ; Stuckey, Jonathan ; Burton, Dennis R ; Koff, Wayne C ; Connors, Mark ; Kwon, Peter D; Weaver, Eric A. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0099881 ; PMCID: 4084637 ; PMID: 24992528

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...