skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Haploinsufficiency of the mouse Forkhead Box f1 gene causes defects in gall bladder development

Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Bambal, Kalyani ; Costa, Robert H

The Journal of biological chemistry, 05 April 2002, Vol.277(14), pp.12369-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11809759 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...