skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Scandinavian paradox revisited: Editorial comment on Berg-Hansen et al. ‘High prevalence and no latitude gradient of multiple sclerosis in Norway’

Simpson, Steve ; Taylor, Bruce V

Multiple Sclerosis Journal, November 2014, Vol.20(13), pp.1675-1677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-4585 ; E-ISSN: 1477-0970 ; DOI: 10.1177/1352458514535474

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...