skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bridges between Damage and Fracture Mechanics

Mazars, Jacky ; Pijaudier-Cabot, Gilles; Marckmann, Gilles (Editor)

DOI: 10.1016/B978-012443341-0/50060-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...