skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Five-co-ordinate rhenium thiolato-complexes: the preparations and structures of [ReO(SPh) 4] −, [Re(SPh) 3(MeCN)(PPh 3)] and [Re(NPPh 3)(SPh) 4]

Dilworth, Jonathan R ; Neaves, Bryan D ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon A

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.65, pp.L223-L224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)93554-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...