skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coaxial Nanocable: Silicon Carbide and Silicon Oxide Sheathed with Boron Nitride and Carbon

Zhang, Y. ; Suenaga, K. ; Colliex, C. ; Iijima, S.

Science, 14 August 1998, Vol.281(5379), pp.973-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...