skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ideological extremism and public participation *

Whitford, Andrew B. ; Yates, Jeff ; Ochs, Holona L.

Social Science Quarterly, March, 2006, Vol.87(1), p.36(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...