skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of lysine acetyltransferase p300 substrates using 4-pentynoyl-coenzyme A and bioorthogonal proteomics

Yu-Ying, Yang ; Markus, Grammel ; Howard, Hang C

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 September 2011, Vol.21(17), pp.4976-4979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2011.05.060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...