skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transcriptional regulation of the transforming growth factor-beta -inducible mouse germ line Ig alpha constant region gene by functional cooperation of Smad, CREB, and AML family members

Zhang, Y ; Derynck, R

The Journal of biological chemistry, 02 June 2000, Vol.275(22), pp.16979-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 10748032 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...