skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan

Abbas, Qumber ; Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-Ur-Rehman, Muhammad ; Ali, Muhammad Ubaid ; Munir, Mehr Ahmed Mujtaba ; Hussain, Syed Arif

Environmental science and pollution research international, December 2017, Vol.24(34), pp.26646-26657 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28956229 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...