skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decrease in T-wave amplitude without hemodynamic changes after intravascular injection of an epinephrine test dose

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, February 2001, Vol.94(2), pp.365-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 11176107 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...