skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lifetime prevalence, associated factors, and circumstances of non-volitional sex in women and men in Britain: findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3)

Macdowall, Wendy ; Gibson, Lorna J ; Tanton, Clare ; Mercer, Catherine H ; Lewis, Ruth ; Clifton, Soazig ; Field, Nigel ; Datta, Jessica ; Mitchell, Kirstin R ; Sonnenberg, Pam ; Erens, Bob ; Copas, Andrew J ; Phelps, Andrew ; Prah, Philip ; Johnson, Anne M ; Wellings, Kaye

The Lancet, 30 November 2013, Vol.382(9907), pp.1845-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62300-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...