skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design of the needle-driven robot for radio frequency ablation therapy based on ultrasound navigation

Qinjun Du; Xueyi Zhang; Hui Chen

Int. J. of Computer Applications in Technology, 2011, Vol 42 Issue 1, pp 65 - 72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8091 ; E-ISSN: 1741-5047 ; DOI: 10.1504/IJCAT.2011.043886

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...