skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating dopamine reward pathway in ADHD.(attention-deficit/hyperactivity disorder)(Report)

Volkow, Nora D. ; Wang, Gene - Jack ; Kollins, Scott H. ; Wigal, Tim L. ; Newcorn, Jeffrey H. ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna S. ; Zhu, Wei ; Logan, Jean ; Ma, Yeming ; Pradhan, Kith ; Wong, Christopher ; Swanson, James M.

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Sept 9, 2009, Vol.302(10), p.1084(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...