skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Evolution of Bat Vestibular Systems in the Face of Potential Antagonistic Selection Pressures for Flight and Echolocation.(Research Article)

Davies, Kalina T. J. ; Bates, Paul J. J. ; Maryanto, Ibnu ; Cotton, James A. ; Rossiter, Stephen J.

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e61998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061998

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...