skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Independent saturation of three TrpRS subsites generates a partially assembled state similar to those observed in molecular simulations

Laowanapiban, Poramaet ; Kapustina, Maryna ; Vonrhein, Clemens ; Delarue, Marc ; Koehl, Patrice ; Carter, Charles

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 February 2009, Vol.106(6), pp.1790-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0812752106

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...