skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sorption-bioavailability nexus of arsenic and cadmium in variable-charge soils.(Report)

Bolan, Nanthi ; Mahimairaja, Santiago ; Kunhikrishnan, Anitha ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.725(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...