skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of art clinical outcomes between patients with spinal cord injury and congenital bilateral absence of the vas deference

Kobayashi, M ; Yoshida, A ; Tanaka, M ; Suzuki, H ; Sakakibara, K ; Tanigiwa, S

Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S430-S430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.526

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Comparison of art clinical outcomes between patients with spinal cord injury and congenital bilateral absence of the vas deference
  • Tác giả: Kobayashi, M ; Yoshida, A ; Tanaka, M ; Suzuki, H ; Sakakibara, K ; Tanigiwa, S
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S430-S430
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.526

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...