skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical properties and leaching modeling of activated incinerator bottom ash in Portland cement blends

Onori, Roberta ; Polettini, Alessandra ; Pomi, Raffaella

Waste management (New York, N.Y.), February 2011, Vol.31(2), pp.298-310 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 20646923 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.05.021

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...