skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Durability of conventional concretes containing black rice husk ash

Chatveera, B ; Lertwattanaruk, P

Journal of environmental management, January 2011, Vol.92(1), pp.59-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 20863608 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.08.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...