skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A generic tool-supported framework for coupling task models and interactive applications

Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Fayollas, Camille

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.244-253

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2774845

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...