skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A global research agenda for family planning: results of an exercise for setting research priorities

Ali, Moazzam ; Seuc, Armando ; Rahimi, Asma ; Festin, Mario ; Temmerman, Marleen

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2013, Vol.92(2), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.122242

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...