skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modern Statistical Methods for HCI

Robertson, Judy ;Kaptein, Maurits;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Robertson, Judy (Editor) ; Kaptein, Maurits (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319266312 ; ISBN: 3319266314 ; E-ISBN: 9783319266336 ; E-ISBN: 3319266330 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26633-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...