skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-listing survival for highly sensitised patients on the UK kidney transplant waiting list: a matched cohort analysis

Manook, Miriam ; Koeser, Leonardo ; Ahmed, Zubir ; Robb, Matthew ; Johnson, Rachel ; Shaw, Olivia ; Kessaris, Nicos ; Dorling, Anthony ; Mamode, Nizam

The Lancet, 18 February 2017, Vol.389(10070), pp.727-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31595-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...