skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Origin of the hematopoietic system in the human embryo

Julien, Emmanuelle ; El Omar, Reine ; Tavian, Manuela; El Omar, Reine (Editor)

FEBS Letters, November 2016, Vol.590(22), pp.3987-4001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1002/1873-3468.12389

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...