skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does the GMC think it's immune to its own guidance regarding candour?

Lees, Christoph

BMJ (Clinical research ed.), 15 June 2015, Vol.350, pp.h3194 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-1833 ; PMID: 26078187 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmj.h3194

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...