skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characteristics of the high malic acid production mechanism in Saccharomyces cerevisiae sake yeast strain No. 28.(Report)

Nakayama, Shunichi ; Tabata, Ken ; Oba, Takahiro ; Kusumoto, Kenichi ; Mitsuiki, Shinji ; Kadokura, Toshimori ; Nakazato, Atsumi

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2012, Vol.114(3), p.281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...