skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polarization Transfer in Proton Compton Scattering at High Momentum Transfer

Hamilton, D. J. ; Mamyan, V. H. ; Aniol, K. A. ; Annand, J. R. M. ; Bertin, P. Y. ; Bimbot, L. ; Bosted, P. ; Calarco, J. R. ; Camsonne, A. ; Chang, G. C. ; Chang, T.-H. ; Chen, J.-P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Danagoulian, A. ; Degtyarenko, P. ; De jager, C. W. ; Deur, A. ; Dutta, D. ; Egiyan, K. ; Gao, H. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Gilman, R. ; Glamazdin, A. ; Glashausser, C. ; Gomez, J. ; Hansen, J.-O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. ; Hinton, W. ; Horn, T. ; Howell, C. ; Hunyady, T. ; Hyde-Wright, C. E. ; Jiang, X. ; Jones, M. K. ; Khandaker, M. ; Ketikyan, A. ; Kubarovsky, V. ; Kramer, K. ; Kumbartzki, G. ; Laveissière, G. ; Lerose, J. ; Lindgren, R. A. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Mccormick, K. ; Meziani, Z.-E. ; Michaels, R. ; Moussiegt, P. ; Nanda, S. ; Nathan, A. M. ; Nikolenko, D. M. ; Nelyubin, V. ; Norum, B. E. ; Paschke, K. ; Pentchev, L. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Pomatsalyuk, R. ; Punjabi, V. A. ; Rachek, I. ; Radyushkin, A. ; Reitz, B. ; Roche, R. ; Roedelbronn, M. ; Ron, G. ; Sabatie, F. ; Saha, A. ; Savvinov, N. ; Shahinyan, A. ; Shestakov, Y. ; Širca, S. ; Slifer, K. ; Solvignon, P. ; Stoler, P. ; Tajima, S. ; Sulkosky, V. ; Todor, L. ; Vlahovic, B. ; Weinstein, L. B. ; Wang, K. ; Wojtsekhowski, B. ; Voskanyan, H. ; Xiang, H. ; Zheng, X. ; Zhu, L.

Physical Review Letters, 6/2005, Vol.94(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.242001

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...