skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical response of reaction phases of the TiAl/steel brazed joint under a tensile load.(Author abstract)

Li, Yulong ; Liu, Wen ; Zhao, Cheng ; Hu, Xiaowu ; Sekulic, Dusan P.

Journal of Materials Science, Feb 1, Vol.49(3), p.1114(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...