skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ribosomal protein S6 kinase activity controls the ribosome biogenesis transcriptional program

Chauvin, C ; Koka, V ; Nouschi, A ; Mieulet, V ; Hoareau-Aveilla, C ; Dreazen, A ; Cagnard, N ; Carpentier, W ; Kiss, T ; Meyuhas, O ; Pende, M

Oncogene, January 2014, Vol.33(4), pp.474-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2012.606

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...