skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TiArA: A Virtual Appliance for the Analysis of Tiling Array Data (TiArA Virtual Appliance)

Greenbaum, Jason A ; Assarsson, Erika ; Chung, Jo L ; Head, Steven ; Sette, Alessandro ; Peters, Bjoern; Ravasi, Timothy (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e9993 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0009993

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...