skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Challenging exploration of troubled waters: a decade of surveys of the giant freshwater pearl mussel Margaritifera auricularia in Europe

Prié, Vincent ; Soler, Joaquin ; Araujo, Rafael ; Cucherat, Xavier ; Philippe, Laurent ; Patry, Nicolas ; Adam, Benjamin ; Legrand, Nicolas ; Jugé, Philippe ; Richard, Nina ; Wantzen, Karl

Hydrobiologia, 2018, Vol.810(1), pp.157-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8158 ; E-ISSN: 1573-5117 ; DOI: 10.1007/s10750-017-3456-0

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...