skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of the VBLaST pattern cutting task: a learning curve study

Linsk, Ali ; Monden, Kimberley ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Jones, Daniel ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(4), pp.1990-2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-017-5895-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...