skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor

Kalinichenko, Vladimir V ; Lim, Lorena ; Stolz, Donna Beer ; Shin, Brian ; Rausa, Francisco M ; Clark, Jean ; Whitsett, Jeffrey A ; Watkins, Simon C ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 15 July 2001, Vol.235(2), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.2001.0322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...