skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual patient simulations and optimal social learning context: a replication of an aptitude-treatment interaction effect

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Kopper, Regis ; Johnsen, Kyle J ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, June 2014, Vol.36(6), pp.486-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 24738550 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2014.890702

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...