skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research

Christiansen-Ruffman, Linda

Canadian Public Policy, Vol.27(3), pp.378-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917 ; DOI: 10.2307/3552477

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...