skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing the Effect of Visualizations on Bayesian Reasoning Through Crowdsourcing

Micallef, Luana ; Dragicevic, Pierre ; Fekete, Jean-Daniel; Fekete, Jean-Daniel (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14 October 2012, Vol.18(12), pp.2536-2545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.199

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...