skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Providing quality of service over the Web: a newspaper-based approach

Banâtre, Michel ; Issarny, Valérie ; Leleu, Frédéric ; Charpiot, Boris

Computer Networks and ISDN Systems, 1997, Vol.29(8), pp.1457-1465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/S0169-7552(97)00017-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...