skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Editorial: Proteomics of Microbial Human Pathogens

Soares, Nelson C ; Bou, German ; Blackburn, Jonathan M

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.1742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27867374 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...