skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Raman spectrum of the CdCl2KCl system

Tanaka, M. ; Balasubramanyam, K. ; Bockris, J.O'M.

Electrochimica Acta, 8/1963, Vol.8(8), pp.621-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00134686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(63)80035-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...