skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhanced noradrenergic activity in the amygdala contributes to hyperarousal in an animal model of PTSD

Ronzoni, Giacomo ; Del Arco, Alberto ; Mora, Francisco ; Segovia, Gregorio

Psychoneuroendocrinology, 2016, Vol.70, p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4530 ; DOI: 10.1016/j.psyneuen.2016.04.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...