skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact de la fracturation sur l'architecture du reseau hydrographique (cas de la region de Smaala, Maroc central hercynien) apport du sig et de la teledetection.(Report)

Oubbih, Jamal ; Mahdaouy, Aziz El ; Mansouri, Bouabid El ; Mridekh, Abdelaziz ; Chakiri, Said ; Elbelrhiti, Hicham

European Scientific Journal, Jan 30, 2015, Vol.11(3), p.342(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-7881

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...