skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public management reforms and emerging trends and effects on social cohesion in Europe

Andrews, Rhys ; Downe, James ; Guarneros-Meza, Valeria ; Jilke, Sebastian ; Van de Walle, Steven; Department of Public Administration

2013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...